Situaties waarbij een deskundig taxateur onontbeerlijk is:

Verzekering
Om bij een verzekeringkwestie het bedrag van uitkering correct te kunnen bepalen is het belangrijk te weten wat de geschatte vervangingswaarde van het object is. Dit is -over het algemeen- het bedrag dat nodig is om een vergelijkbaar object aan te schaffen bij een (gespecialiseerd) handelaar.
Een verzekeringstaxatie is altijd schriftelijk. Vaak omvat het rapport, naast de omschrijving en waardeschatting van de getaxeerde zaken, foto's van tenminste de belangrijkste objecten.

 
                                         

onderlinge verdeling nalatenschap / verdeling boedel
Om na een echtscheiding of in het geval van een nalatenschap de zaken op een correcte manier te kunnen verdelen, is het belangrijk een goed beeld te hebben van de geschatte waarde van verschillende objecten.
Het is mogelijk een en ander vast te leggen in een rapport, maar u kunt natuurlijk ook kiezen (mocht hier mee volstaan kunnen worden) voor een korte mondelinge of schriftelijke prijsindicatie.

successie
Wanneer er over een nalatenschap successierechten betaald moeten worden, zal een RegisterTaxateur er rekening mee houden dat de geschatte waardes ook daadwerkelijk verwezenlijkbaar moeten zijn in het economisch verkeer. Een taxatie in verband met successie is altijd schriftelijk.

voorgenomen schenking of opmaken testament
In geval van schenking of opmaken testament kan het wenselijk zijn een Registertaxateur de geschatte waarde van een object vast te laten leggen in een rapport.

taxaties voor schenking aan instanties en stichtingen

Als u een schenking (gift) doet, mag u die misschien aftrekken van uw belasting.

Geeft u roerende zaken d.w.z. een schilderij, beeld, kunstvoorwerp of ander uniek of zeldzaam object aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. Deze voorwerpen dienen voor dergelijke doeleinden getaxeerd te worden. Dat wil zeggen voorzien van door een Gecertificeerd Register/Taxateur opgesteld taxatierapport.


Er zijn twee soorten giften: Gewone giften; deze giften doet u aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodieke giften doet u aan een ANBI of een vereniging die aan de voorwaarden voldoet.

Sommige schenkingen mag u aftrekken van de inkomsten- of vennootschapdbelasting. Wanneer u eenmalig of incidentel een schenking wilt doen, kan deze schenking op het fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. De hoogte van deze aftrekpost is afhankelijk van uw inkomen. Om de maximale aftrekpost te bereiken, kunnnen de giften aan de verschillende ANBI-instellingen bij elkaar worden opgeteld.

Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling kan ook in 2013 in aanmerking worden genomen voor 1,25 keer het bedrag van de gedane gift. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000,00 van de aan de culturele instellingen gedane giften. NB. Indien er en overlijden plaats vindt binnen 180 dagen nadat een schenking is opgesteld, heeft dit gevolgen voor de erfenis.

betaling successierecht door middel van schenking

Als er in een nalatenschap bijzondere verzamelingen of kunstwerken zijn, dan kan gebruik worden gemaakt van de zgn. "kwijtscheldingsregeling". Door het object in eigendom over te dragen aan een culturele instelling ( ANBI ), kunnen erfgenamen (een gedeelte van) hun successierecht in natura betalen. De erfbelasting wordt in zo'n geval kwijtgescholden tot maximaal 120% van de taxatiewaarde ( waarde in economisch verkeer van het kunstvoorwerp ). Niet elk voorwerp komt voor deze regeling in aanmerking: een verzoek tot kwijtschelding wordt- in samenspraak met vertegenwoordiger(s) van het museum en/of door de beoordelingscommissie van het ICN ( Instituut Collectie Nederland )- gericht aan de belastingdienst. Ook hiervoor is een taxatierapport nodig van een gecertificeerde taxateur.

de vraag 'wat is het waard?'
Het kan prettig zijn, in verband met bijvoorbeeld een voorgenomen verkoop, of omdat men vermoedt met een bijzonder voorwerp te maken te hebben, een zaak te laten taxeren. Een taxatie kan zekerheid geven, en vervelende situaties voorkomen.

Een door een RegisterTaxateur opgesteld taxatierapport wordt geaccepteerd door verzekerings maatschappijen, de notaris en andere professionele instanties.


Andere diensten die ik desgevraagd kan leveren zijn:

taxatiedag op locatie

Sinds enkele jaren verzorg ik ook taxatiedagen op locatie. Indien gewenst met een collega taxateur. Vele vragen probeer ik te beantwoorden:Is het kunst of is het kitsch? Weet u waar dit object gemaakt is en wanneer? En kunt u de waarde van dit familiestuk voor mij bepalen? Soms heeft iemand een bijzonder verhaal over het meegebrachte kunstwerk of object, dat is leuk om te horen. Wenst u meer informatie over deze dienst, dan vezoek ik u contact op te nemen via mail info@lingbeektaxaties.nl of telefoon. Vergoeding hiervoor in overleg, zie tarief voor richtlijn.  

                                                                       

advies
Hoe, waar, en wanneer kan een object, verzameling of gehele nalatenschap het best verkocht worden? Wat is de minimale opbrengst die verwacht mag worden? Hoe kunt u er voor zorgen dat de best mogelijke prijs voor een object behaald wordt?

bemiddeling
In overleg met eigena(a)r(en) of erfgena(a)m(en) kan ik als makelaar bemiddelen bij de verkoop van een kunstwerk, verzameling of nalatenschap. In sommige gevallen bestaat dit bemiddelen uit het plegen van een enkel telefoontje, in andere gevallen kan het gaan om de begeleiding van het gehele verkoopproces.

advies zorgvuldig nalaten                                                                                                                                  Na jarenlange ervaring in het verzorgen van taxaties voor nalatenschappen heb ik gemerkt hoe belangrijk het is om zorgvuldig kostbaarheden, kunst en antiek na te laten. Preventief handelen kan van wezenlijk belang zijn voor de voortzetting van de goede familieverhoudingen. Bij het overlijden van o.a. (groot)ouder(s), partner(s), broer(s), zusse(n) staan vaak de onderlinge familieverhoudingen onder druk. Tegenwoordig kunnen de familiesamenstellingen complex zijn, denk aan tweede huwelijk of nieuwe partner ieder wel of niet met kinderen uit eerdere relaties. Omdat het situaties zijn waar je, hopelijk, als individu maar een enkele keer in je leven mee te maken krijgt, is goed advies van belang. De nagelaten kunstvoorwerpen kunnen na het overlijden beladen objecten worden. Graag adviseer ik hoe u zorgvuldig kunt nalaten.

Zie voor kosten de pagina tarief.

Mail voor meer informatie: info@lingbeektaxaties.nl